Yhdistyksen Säänot


alt

TAMLA YSTÄVYYSSEURA RY.
LATINALAINEN KOTI TAMPERELLA

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE TAMPERE AC.
LA CASA LATINA EN TAMPERE
SÄÄNÖT

 1. Yhdistyksen nimi

  Yhdistyksen nimi on TamLA Ystävyysseura Ry 

 2. Yhdistyksen kotipaikkakunta

  Yhdistyksen kotipaikkakuntana toimii Tampere
 3. Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

  Yhdistyksen tarkoituksena on kulttuurien välisen yhteistyön kehittäminen latinalaisamerikkalaisten ja suomalaisten keskuudessa. Tavoitteena on sosiaalisen kanssakäymisen, edistäminen ja eri kulttuurien tuntemuksen lisääminen.Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tiedotustoimintaa, julkaisutoimintaa, koulutusta sekä kulttuuri- ja urheilutilaisuuksia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna arpajaisia ja varain keräyksiä asianomaisen luvan saatuaan. Yhdistys voi myös vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.
 4. Jäsenet

  Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
 5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
 6. Liittymis- ja jäsenmaksut

  Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.
 7. Hallitus
  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5 muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokouksen välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähittäin puolet jäsenistä sitä vaatii.Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 8. Yhdistyksen nimi kirjoittaminen

  Yhdistyksen nimi kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin tai kaksi muuta hallituksen jäsentä yhdessä.
 9. Tilikausi ja tilintarkastus 

  Yhdistyksen tilikausi on kalenteri vuosi, Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.
 10. Yhdistyksen kokoukset

  Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokoukseen päätökseksi tulee, ellei säännöissä toisin ole määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestyksen ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. 

 11. Vuosikokous Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


  • kokouksen avaus
  • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo ja meno arvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
  • Valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja muut jäsenet
  • Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
  • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

  Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa jos muutoksesta on mainittu kokouskutsussa ja jos muutosta kannatta vähintään 50% annetuista äänistä. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa Asiasta on oltava maininta kokouskutsussa, Päätöstä tulee kannattaa vähintään 75% annetuista äänistä.Jos yhdistys purkaantuu on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.